PURKUTORI.FI KÄYTTÖEHDOT

Palvelun tuottaa ja ylläpitää Purkupiha Oy (jäljempänä myös "Palveluntarjoaja"). 

Palvelua voivat käyttää vain  palveluun rekisteröityneet henkilöt. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Rekisteröityminen on sallittu kaikille yksityishenkilöille ja yrityksille. Rekisteröityminen ja palvelun kaikkien toimintojen käyttö on ilmaista.

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta vääriä henkilötietoja antaneet käyttäjät sekä sellaiset henkilöt, joiden tiedot ovat vanhentuneet. 

Purkutori.fi on huutokauppapalvelu, jossa Purkupiha Oy huutokauppaa omia tuotteitaan. Myös yksityishenkilöt ja muut yritykset voivat asettaa huutokaupattavaksi omia kohteitaan palvelun välityksellä. 

Kohteissa, joissa Palveluntarjoaja ei ole huutokaupattavan tuotteen omistaja, kaupanteko tapahtuu palvelun käyttäjien kesken heidän keskenään sopimilla ehdoilla. Tällöin Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli missään suhteessa, eikä ole vastuussa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajan myymät kohteet tunnistaa myyjän nimimerkistä Purkupiha Oy.

Palvelun käyttö on sallittu ainoastaan sen tuotekategorioiden mukaisten tuotteiden huutokauppaamiseen, myymiseen ja ostamiseen. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilmoitukset,  jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Lisäksi Purkupiha Oy voi poistaa ilmoitukset, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaiset tai virheelliset tai joiden ilmoitussisällöstä tai myytävästä tuotteesta voi koitua haittaa  tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Kaikilla henkilöillä, jotka rekisteröityvät palveluun tulee olla täysi hallintaoikeus palvelun kautta huutokauppaamiinsa tuotteisiin tai täysi suostumus tuotteen omistajalta huutokauppailmoituksen jättöön. Yhdellä henkilöllä voi olla palveluun vain yksi tunnus.

Palveluntarjoaja noudattaa ja toteuttaa käyttäjien yksityisyyden suojaa palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen  mukaisesti. Palvelu käyttää evästeitä.

Annettuja käyttäjätietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa  käyttäjätietoja toisille käyttäjille huutokaupan päättymisen yhteydessä, jolloin luovutetaan huudon voittaneen tiedot myyjälle ja myyjän tiedot kohteen voittaneelle huutajalle.

Käyttäjän tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan niin, että se ei päädy kolmansien osapuolten käsiin. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee viipymättä vaihtaa salasanansa ja ilmoittaa mahdollisesta väärinkäytön uhasta Palveluntarjoajalle. Kun ilmoitus on vastaanotettu käyttäjä voidaan vapauttaa tämän vanhoilla tunnuksilla mahdollisesti tapahtuvasta väärinkäytöstä. 

Ilmoituksissa käytettävien kuvamateriaalien kaikki tekijänoikeudet tulee olla ilmoituksen jättäjällä itsellään.

Palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjän on itse vastattava  käytön vaatimien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, niiden toimintakunnosta ja riittävästä tietoturvasta. Käyttäjä vastaa myös kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Käyttäjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.

Palvelussa tapahtuva myynti ja kohteen voittanut huuto on aina molempia osapuolia sitova ostotapahtuma, ellei käyttäjä ole omassa myynti-ilmoituksessaan toisin maininnut.

Käyttäjä voi lakkauttaa oman tilinsä palvelusta milloin tahansa. 

Purkutori.fi -palvelu on käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina, pois lukien huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun pakottavan syyn aiheuttamat katkokset. Näin ollen Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä siitä, että palvelu toimii aina käyttökatkoitta ja virheettömästi, eikä Palveluntarjoaja vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelua tai lisätä tai poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen, joko palvelun välityksellä tai henkilökohtaisesti esim. sähköpostilla. 

Palveluntarjoaja vastaa palvelussa vain itse tuottamansa sisällön oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjien käyttäjätietojen  tai heidän palveluun lisäämiensä ilmoitusten oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä onko käyttäjä oikeustoimikelpoinen tehdessään myynti-ilmoituksia tai ostotarjouksia.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot tai myynti-ilmoitukset mahdollisesti aiheuttavat käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, eikä ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen tai tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. 

Palvelu on suojattu tekijänoikeuksilla. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai oikeudenhaltijan kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, tai muutoin saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.

Käyttäjän  palveluun tuottamien sisältöjen kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet siirtyvät Palveluntarjoajalle siitä hetkestä alkaen kun sisällöt ladataan palveluun.  Palveluntarjoaja voi luovuttaa oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata käyttäjien tekemiä ilmoituksia esim. väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää käyttöoikeus itse toimittamaansa materiaaliin. Kaiken palvelussa olevan aineiston käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus syntyy Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee käyttäjän tilin sekä poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston palvelusta.

Palveluntarjoaja voi luopua sopimukseen kuuluvista velvoitteistaan, mikäli Palveluntarjoajaa kohtaa ylivoimainen este. Kohtuuttomaksi esteeksi voidaan lukea mm. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vastaava Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, silloin kun palvelu tai sen osa myydään taikka palvelun tuottajan tai välittäjän muuttuessa.

Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. 

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelun rekisteristä vastoin edellä mainittuja käyttöehtoja  toimineet henkilöt sekä ne henkilöt, jotka käyttävät palvelua Suomen lain tai hyvien tapojen vastaisesti.

Purkupiha Oy voi halutessaan muuttaa näitä käyttöehtoja, ilman eri ilmoitusta palveluun rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjä sitoutuu  palveluun rekisteröityessään  pitämään omat käyttäjätietonsa ajan tasalla.

PURKUTORI.FI MYYNTIEHDOT

Esittely ja tutustuminen

Myyjä ilmoittaa mahdollisesta kaupan kohteena olevan materiaalin esittelystä ja ajankohdasta erikseen pääotsikossaan. Esittely voidaan järjestää tarvittaessa useampana eri ajankohtana.

Tarjouksentekijän velvollisuus

Tarjouksen tekijän velvollisuus on tutustua, tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa, ennalta kaupan kohteena olevaan materiaaliin. Huutokauppaan osallistumalla tarjouksen tekijät ilmoittavat olevansa tietoisia kohteiden kunnosta.

Kuka on ostaja

Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehnyttä pidetään ostajana.

Arvonlisävero

Kauppahintaan lisätään arvonlisävero. Erikseen mainituissa kohteissa kauppahintaan ei sisälly vähennettävää arvonlisäveroa.

Huutokauppatapa

Huutokauppa suoritetaan nostokorotuksin. Kunkin kohteen osalta ilmoitetaan alin sallittu korotus.

Myyntiajan alkaminen

Myynti alkaa silloin kun kaupan kohteet ovat ilmestyneet sivustolle.

Myyntiajan loppuminen

Myyjä voi myydä kaupan kohteena olevan materiaalin milloin tahansa. Ostaja on se, jonka tarjous on viimeisenä, sillä hetkellä kun myyjä ilmoittaa kohteen myydyksi

Kaupan kohteen poistaminen myynnistä

Myyjä voi jättää omaisuuden myymättä. Myyjällä on oikeus poistaa myynnistä milloin tahansa kaupan kohteena oleva materiaali, tällöin kauppaa ostajan ja myyjän välillä ole syntynyt.

Kauppahinta ja sen maksaminen

Ostajan on maksettava kauppahinta kolmen vuorokauden kuluessa kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille. Erinäisissä tapauksissa myyjällä on myös oikeus vaatia kauppahinnan välitöntä suorittamista.

Maksuehdoista poikkeaminen

Myyjä voi halutessaan, tapauskohtaisesti hyväksyä käsirahan maksamisen tai myöntää maksuaikaa.

Omistusoikeus kaupan kohteeseen

Ostajan omistusoikeus kaupan kohteena olevaan materiaaliin syntyy silloin kun maksu on kokonaisuudessaan saapunut myyjän osoittamalle tilille.

Kauppahinnan maksun laiminlyönti

Mikäli ostaja laiminlyö, edellä mainitulla tavalla ostamansa, kaupan kohteen maksamisen, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle aiheutuneet uudelleenmyyntikulut, tms. kustannukset.

Myyjän vastuu materiaalista

Myyjä ei myönnä myytäville materiaaleille minkäänlaista takuuta, eikä vastaa materiaalissa ilmenevistä vaurioista, jotka johtuvat aiemmasta varastoinnista, käsittelystä, käytöstä, tai kulumisesta, tehdyistä muutoksista tai korjauksista.

PURKUPIHA OY:N TIETOSUOJA, 24.5.2018

Purkupiha Oy:n asiakas -ja markkinointirekisteri

Purkupiha Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. Annamme tietosuojaselosteeseen liittyen lisätietoja pyydettäessä.

1. Rekisterinpitäjä

Purkupiha Oy (1868810-6)
Yhteystiedot: Meisselikatu 9, 15700 Lahti Puh. 040 5510 391, kari(at)purkupiha.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Konsernin toimitusjohtaja Kari Kärkkäinen Yhteystiedot: Meisselikatu 9, 15700 Lahti Puh. 040 5510 391, kari(at)purkupiha.fi

3. Rekisterin nimi

Purkupiha Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisteröidyt

- asiakkaat

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen ja tai muun asiaan kuuluvan suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin liittyen. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Asiakkaat (yhteyshenkilöt) Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu


Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisessa - tämä lyhennettynä on oheiset kuusi kohtaa:

- tiedot, joita henkilöistä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville
- tiedolla on vain käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei asiaan ole asianmukaista syytä
- minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
- pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
- rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää niitä tallessa

6. Rekisterin tietosisältö

- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktitiedot jne.)
- asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
- markkinointilupa tai kielto

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö, sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero. Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen markkinointitarkoituksiin. Tiedot pysyvät rekisterissä kunnes henkilö haluaa päättää poistua postituslistaltamme.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

- tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna
- keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot. Rekisteriä voidaan käyttää markkinoinnissa, jos asiakas on siihen erikseen antanut luvan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

- uutiskirjeen tilauslomake (asiakkaan vapaaehtoisesti antama tieto)

- Purkupiha Oy:n asiakasrekisteri
- lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi netistä poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä
- messut ja tapahtumat (asiakkaan vapaaehtoisesti antama tieto) Emme kerää tietoisesti henkilötietoja alle 18-vuotiailta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Muihin tarkoituksiin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Poislukien se, että tietoja luovutetaan viranomaisille heidän pyynnöstään, esim ulosottoviranomainen.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Aina kun mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikan tietoturvallisista, Euroopassa sijaitsevista palvelinkeskuksista. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelta Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet ovat epäkunnossa.

10. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

- järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä
- järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla
- järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät
- rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot

12. Sivuston evästeet

Tällä sivustolla on käytössä Google AdWords-eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Google mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Goodle AdWords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

- Google Analytics (jonka tarjoaa Google Inc.), jotta voimme (a) suorittaa tilastollisia analyysejä koskien esim. kävijämäärää, paikkatietoja ja muita vastaavia, jotta voimme oppia vierailijoistamme ja (b) parantaa verkkosivujen käytettävyyttä, esim. sivuston liikenteen mittausten perusteella
- Facebook (jonka tarjoaa Facebook Inc.) tunnistaa Facebookissa kirjautuneet käyttäjät Facebookin sisällön jakamiseen (vain kun olet kirjautuneena Facebookiin käymällä verkkosivuillamme ja vain klikkaamalla Facebook-painiketta)

Lisäksi sivustollamme käytetään Mouseflow-analysointityökalua, joka osoittaa miten kävijät käyttävät sivustoa tallenteiden avulla. Tämän tarkoitus on auttaa optimoimaan sivustoamme käyttäjäystävällisemmäksi. Lisää MouseFlow:n tietosuojapolitiikasta löydät täältä:

https://mouseflow.com/gdpr

13. Voimaantulopäivä

Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 25. toukokuuta 2018.